RSS
Translated by

Belyaev Herman Vadimovich

Person


Belyaev Herman Vadimovich is a son of Vadim Belyaev, the president of JSC FC Otkrytiye.