RSS
Translated by

Belyayevo Evangelina Vadimovna

Person


Belyaev Evangelina Vadimovna is a daughter of Vadim Belyaev, the president of JSC FC Otkrytiye.