RSS
Translated by

Belyayevo Seraph Vadimovna

Person


Belyaev Serafima Vadimovna is a daughter of Vadim Belyaev, the president of JSC FC Otkrytiye.