Translated by

Novfintekh

Company

Novye finansovye tekhnologii LLC - Gazprombank subsidiary company

Owners:
Gazprombank - 99,99%

Assets

Owners

+ Novfintekh